Privacybeleid & Cookies

NEA JOBS gaat steeds op een vertrouwelijke, veilige en transparante wijze te werk met de persoonsgegevens van zijn werknemers en kandidaten. In onze Privacy Policy informeren we je welke beveiligingsmaatregelen we nemen om jouw gegevens te beschermen en welke rechten je hebt om deze te garanderen, Wij omschrijven ook waarom en op welke basis we bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken.

PERSOONSGEGEVENS

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van gegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Er zijn ook bijzondere categorieën van verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

PERSOONSGEGEVENS DIE NEA JOBS VERZAMELT EN VERWERKT

 • Notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
 • CV
 • Motivatiebrieven
 • Foto’s en eventueel video’s met als doel het sollicitatieproces
 • Algemene informatie die verzameld en verwerkt wordt m.b.t. jouw inschrijving:
  • Naam en voornaam
  • Aanspreektitel
  • Geslacht
  • Gewenste functie(s)
  • Gewenste verloning
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats — en land
  • Nationaliteit
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Taal
  • Rijbewijzen en attesten in bezit
  • Rijksregisternummer
  • Bankrekeningnummer
  • Gezinssamenstelling
 • Kopie van jouw identiteitskaart, verblijfsvergunning of vreemdelingenkaart
 • Kopie van de arbeidskaart indien van toepassing
 • Kopie van rijbewijzen en attesten die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon in geval van nood
 • Werkpostfiche
 • Indien van toepassing de maten van de voor jouw bestemde standaard werkkledij
 • Indien van toepassing jouw attest van medische geschiktheid voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Indien van toepassing jouw huidig loon en de loonfiches
 • Indien van toepassing de naam en telefoonnummer van jouw kennis die ook op zoek is naar een nieuwe werkplek
 • Diploma’s, opleidingscertificaten en eventuele testresultaten
 • Jouw talenkennis
 • Jouw sociale documenten

Deze persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch, handmatig als mondeling opgevraagd worden of door jou toegestuurd worden naar NEA JOBS.

ACTIVITEITEN EN VERWERKING OP ONZE WEBSITE

Bij onlinesollicitaties worden sommige gegevens gevraagd die ook staan vermeld bij de persoonsgegevens die NEA JOBS verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor een vlekkeloze en doelgerichte elektronische sollicitatie nl.:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Geslacht
 • Contactgegevens:
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
 • Adresgegevens:
  • Straat
  • Huisnummer en optioneel busnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
 • Werkgegevens (optioneel)
  • Opleidingsniveau
  • Huidige werksituatie
  • De mogelijkheid tot het uploaden van jouw CV
 • Door jou door te geven opmerkingen (optioneel)

Bij het invullen van het algemeen contactformulier worden volgende persoongegevens en informatie gevraagd:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres
 • Boodschap

Bij een bezoek aan onze website worden volgende persoonsgegevens in bewaring genomen:

 • Jouw domeinnaam (IP-adres) bij een bezoek aan onze webpagina’s
 • Jouw emailadres bij het doorgeven hiervan of bij het versturen van boodschappen
 • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt
 • Alle informatie met betrekking tot:
  • Pagina’s die je op onze website geraadpleegd hebt
  • Pagina’s die je van andere websites geraadpleegd hebt om naar de website van NEA JOBS te gaan

De informatie die wij bewaren bij een bezoek aan onze website worden gebruikt of kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met jou m.b.t. het voorstellen van jobaanbiedingen en vrije arbeidsplaatsen, de inhoud van onze website te verbeteren en je later in het proces te kunnen contacteren voor directe marketingdoeleinden.

Bij het doorgeven ons jouw telefoonnummer, postadres of emailadres via de website kan je telefonisch gecontacteerd worden door ons, tekstberichten en mailings ontvangen met betrekking tot informatie over onze diensten, producten en evenementen.

Bij een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens bewaard op basis van cookies die worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen als er een website bezocht wordt of gebruik wordt gemaakt van een app. Zo een cookiebestand laat toe om jouw browser te herkennen tijdens je onlinebezoek of bij toekomstige onlinebezoeken. Deze kunnen ook geplaatst worden door servers van derde partijen die samenwerken met deze website of app. Je kunt via de browserinstellingen de installatie van cookies weigeren en ten alle tijden de reeds geïnstalleerde cookies van je computer, laptop, tablet of smartphone verwijderen.

NEA JOBS gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het uitzetten van de cookies via jouw browser kan gevolgen hebben m.b.t. de functionaliteit van onze website.

Derde-partijcookies worden geplaatst en beheerd door een derde partij en zorgen er voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van onze website aan deze derde partij(en) verzonden worden (bv. Facebook, Youtube,…) Voor meer info over de cookies van de derde partij(en) kan je terecht op hun websites.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google Analytics zoals hiervoor omschreven. Deze worden gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website door jou en andere gebruikers. Google mag, als onderdeel van Google Analytics, deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikken.

Het gebruik van deze cookies kan je weigeren door de instellingen in jouw browser aan te passen. In dat geval zou het kunnen zijn dat je het gebruik van onze website niet ten volste zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van onze website geef je de toestemming voor verwerking van informatie door Google zoals hiervoor omschreven.

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens die verwerkt worden zoals eerder omschreven worden verzameld met als doel:

 • Het doorlopen van het sollicitatietraject
 • De loonsverwerking te kunnen volwaarden
 • Het berekenen van fiscale en socialen gegevens
 • Een naaste contactpersoon te kunnen contacteren in geval van noodzaak tot bescherming van jouw vitale belangen
 • Het kaderen van je tewerkstelling bij een van onze klanten
 • De interne communicatie
 • Direct marketingdoeleinden op onze sociale media
 • Het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst

Jouw persoonsgegevens die verwerkt worden zoals eerder omschreven worden verzameld met als rechtsgrond:

 • Jouw voorafgaande toestemming
 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Ons gerechtvaardigd belang

DUUR VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van kandidaten worden bewaard tot 3 jaar na het laatste contact m.b.t. het voorstellen van beschikbare arbeidsplaatsen. Met het laatste contact wordt bedoeld het voltrekken van een telefoongesprek of het beantwoorden van een email door de kandidaat aan NEA JOBS.

Persoonsgegevens van uitzendkrachten die onder contract gestaan hebben worden bewaard tot 5 jaar na het afsluiten van het laatste contract. Alvorens het verstrijken van deze termijnen wordt je gecontacteerd met het verzoek tot toestemming of jouw gegevens langer in de database mogen blijven behouden worden m.b.t. beschikbare arbeidsplaatsen.

De specifieke wetgeving voorziet in sommige gevallen verplichtingen om jouw persoonsgegevens ondanks verjaringstermijnen langer bij te houden.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Soms kunnen jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan een derde partij. Meestal gaat het om instanties waarmee wij samenwerken om de uitvoering van jouw arbeidscontract te kunnen volwaarden:

 • Bepaalde gegevens uit de verzamelde en door ons verwerkte algemene informatie worden doorgegeven aan:
  • Ons sociaal secretariaat Easypay voor het uitvoeren van de loonadministratie
  • Edenred voor het toekennen van maaltijdcheques en ecocheques
  • De externe dienst voor Preventie en Interim in het kader van het welzijnsbeleid
  • Unified Post voor het beheren van jouw elektronische arbeidsovereenkomsten
  • Het bedrijf waar je via NEA JOBS tewerkgesteld bent met het oog op een vaste indiensttreding of een eventuele interne of externe opleiding
  • Eventuele opleidingspartners voor de inschrijving van een opleiding in het kader van jouw tewerkstelling
 • Bepaalde gegevens uit de verzamelde en door ons verwerkte algemene informatie, samen met jouw medisch dossier worden doorgegeven aan:
  • De externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Idewe in het kader van het welzijnsbeleid
  • De Federale Verzekering in het kader van onze wettelijke verplichtingen inzake arbeidsongevallen, ongevallen weg-werkverkeer en eventuele aansprakelijkheden
 • Jouw personeelsdossier kan worden doorgegeven aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen of behouden van kwaliteitslabels zoals die van de beroepsfederatie Federgon of eventuele externe auditpartners
 • Jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden kunnen worden opgevraagd door overheidsinstanties m.b.t. controle van welzijn op het werk
 • Jouw geanonimiseerde CV, motivatiebrief, gewenste functie en eventuele testresultaten worden doorgegeven aan onze prospecten en klanten met het oog op jouw sollicitatie voor een bepaalde functie in dat bedrijf. Bij bestaande klanten kan het voorkomen dat bij jouw CV enkel je naam, woonplaats en geboortedatum zullen vermeld worden
 • Eventuele voorstellingsvideo’s m.b.t. een mogelijke sollicitatie van op afstand

JOUW RECHTEN ALS KANDIDAAT OF UITZENDKRACHT

Recht op toegang en inzage:

Je hebt het recht om op ieder moment kennis te nemen van jouw verzamelde persoonsgegevens en het gebruik dat wij daarvan maken volgens de geldende bepalingen in onze sector

Recht op verbetering, beperking en verwijdering:

Je bent vrij in de keuze om jouw persoonsgegevens mee te delen aan ons en hebt het recht ons te vragen om deze eventueel aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vervolledigen van de algemene informatie m.b.t. jouw inschrijving alsook gegevens die wij volgens de wet dienen bij te houden kan niet verhinderd of tegengehouden worden.

Recht van verzet:

Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als er sprake is van legitieme redenen

Recht van gegevensoverdracht:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verzameld en verwerkt worden in een gangbare vorm te verkrijgen om eventueel aan andere verantwoordelijken over te dragen volgens de geldende bepalingen in onze sector

Profiling en automatische of geautomatiseerde beslissingen:

Jouw verwerkte persoonsgegevens omvatten geen profiling en zullen niet onderworpen worden aan automatische of geautomatiseerde beslissingen * 

Recht van intrekking van toestemming:

Je hebt het recht om een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ieder moment in te trekken

Uitoefening van de rechten:

Je hebt de mogelijkheid jouw rechten uit te oefenen door het ter beschikking gestelde aanvraagformulier in te vullen en duidelijk te omschrijven van welk recht je gebruik wilt maken

Klachten:

Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32(0)22744800, contact@apd-gba.be

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wegens veranderingen overheidswege of eventuele ontwikkelingen binnen de organisatie van NEA JOBS kan het zijn dat bepaalde punten uit deze privacyverklaring wijzigingen met zich zal meebrengen. In dit geval zal je er altijd van op de hoogte gebracht worden.

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

NEA JOBS stelt alles in het werk voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens en voor de bescherming van jouw privacy want dit vinden wij belangrijk. Ook de derde partijen waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben in het kader van jouw tewerkstelling en jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beveiligen en jouw privacy te beschermen.

In geval van dwingende wetgeving of regelgeving alsook een rechterlijk bevel kan het voorkomen dat wij bepaalde persoonsgegevens eventueel zullen moeten doorgeven. Zonder jouw voorafgaande toestemming zullen je persoonsgegevens niet commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden. 

CONTACT IN GEVAL VAN VRAGEN

NEA JOBS, met als coördinaten:

 • Maatschappelijke zetel te Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
 • Ondernemingsnummer 0675.954.101
 • Erkenningsnummer VG2195/U
 

verklaart als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de Belgische Privacywet na te leven alsook de bepalingen van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

Voor vragen of meer informatie kan je ons steeds contacteren via info@neajobs.be

NEA JOBS gaat steeds op een vertrouwelijke, veilige en transparante wijze te werk met de persoonsgegevens van u als natuurlijk persoon. In onze Privacy Policy informeren we u welke beveiligingsmaatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u heeft om deze te garanderen, Wij omschrijven ook waarom en op welke basis we bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

PERSOONSGEGEVENS

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van gegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Er zijn ook bijzondere categorieën van verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

PERSOONSGEGEVENS DIE NEA JOBS VERZAMELT EN VERWERKT

 • Notities gemaakt tijdens een telefonisch contact of een bezoek in het professionele kader
 • Algemene persoonsgegevens en professionele contactgegevens m.b.t. de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang indien er sprake is van een relatie klant/leverancier:
  • Naam en voornaam
  • Aanspreektitel
  • Adres
  • Telefoonnummer (vaste lijn en/of gsm)
  • Faxnummer indien van toepassing
  • Emailadres
  • Taal
  • Functie
  • Bankrekeningnummer
  • Ondernemingsnummer
  • RSZ-nummer
 • Indien NEA JOBS u wil contacteren m.b.t. prospectie zullen uw gegevens enkel verzameld en verwerkt worden indien u daar uw uitdrukkelijke toestemming toe verleent
 • Algemene gegevens, persoonsgegevens en professionele gegevens die publiekelijk verschijnen met oog op het professionele kader kunnen onrechtstreeks verzameld worden, alsook gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht

 

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden in het kader van onze activiteiten als uitzendkantoor of arbeidsbemiddelaar heeft NEA JOBS informatie nodig om je te kunnen identificeren. Deze persoonsgegevens zullen, naargelang de situatie vereist, gebruikt worden voor bepaalde doeleinden die noodzakelijk (kunnen) zijn voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteit in het kader van een professionele samenwerking met leveranciers en (toekomstige) klanten.

Van onze leveranciers verzamelen wij persoonsgegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten en het in stand houden van een vlotte communicatie.

Van onze (potentiële) nieuwe contacten en contactpersonen bij prospecten nemen wij persoonsgegevens op in onze database die verzameld worden bij het maken van notities zoals hiervoor omschreven, bij het verstrekken van publiek toegankelijke gegevens en bij het overhandigen van visitekaartjes.

De persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten zijn noodzakelijk om onze dienstverlening vervat in de gesloten overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden administratief en boekhoudkundig verwerkt waardoor een uitvoering van dienstverlening zoals contractueel overeengekomen enkel mogelijk is mits jouw toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ons overhandigd of doorgegeven worden zoals hiervoor omschreven worden voornamelijk ook gebruikt bij het versturen van informatie in het kader van o.a. spontane voorstellingen van onze kandidaat-uitzendkrachten, het ter beschikking stellen van onze uitzendkrachten, info en uitnodigingen m.b.t. opleidingen, netwerkevents en evenementen in het kader van een professionele samenwerking, mailings, sectoradvies en speciale aangelegenheden.

In de meeste gevallen zullen enkel onze medewerkers jouw persoonsgegevens kunnen consulteren en dat in uitvoering van hun functie binnen NEA JOBS. Enkele derde partijen die jouw persoonsgegevens kunnen inkijken zijn o.a. organisaties m.b.t. het uitvoeren van externe audits, IT/ICT-dienstverleners, accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning en officiële instanties waarbij NEA JOBS zijn wettelijke verplichtingen dient na te leven.

NEA JOBS zal jouw persoonsgegevens zolang als nodig is bewaren om tot uitvoering te kunnen komen van de activiteiten zoals hiervoor omschreven in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichtings- en eventuele verjaringstermijnen. Bepaalde gegevens die niet gewist kunnen worden uit voorgaande verslagen en bezoeken zal NEA JOBS om administratieve redenen archiveren en zullen dan ook niet langer actief gehouden worden.

ACTIVITEITEN EN VERWERKING OP ONZE WEBSITE

Bij het invullen van het algemeen contactformulier worden volgende persoongegevens en informatie gevraagd:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres
 • Boodschap

 

Bij een bezoek aan onze website worden volgende persoonsgegevens in bewaring genomen:

 • Jouw domeinnaam (IP-adres) bij een bezoek aan onze webpagina’s
 • Jouw emailadres bij het doorgeven hiervan of bij het versturen van boodschappen
 • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt
 • Alle informatie met betrekking tot:
  • Pagina’s die je op onze website geraadpleegd hebt
  • Pagina’s die je van andere websites geraadpleegd hebt om naar de website van NEA JOBS te gaan

 

De informatie die wij bewaren bij een bezoek aan onze website worden gebruikt of kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met jou m.b.t. aanbiedingen in het kader van het invullen van vrije arbeidsplaatsen en om de inhoud van onze website te verbeteren, met als rechtsgrond jouw voorafgaande toestemming en ons gerechtvaardigd belang.

Bij het doorgeven ons jouw telefoonnummer, postadres of emailadres via de website kan je telefonisch gecontacteerd worden door ons, tekstberichten en mailings ontvangen met betrekking tot informatie over onze diensten, producten en evenementen.

Bij een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens bewaard op basis van cookies die worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen als er een website bezocht wordt of gebruik wordt gemaakt van een app. Zo een cookiebestand laat toe om jouw browser te herkennen tijdens je onlinebezoek of bij toekomstige onlinebezoeken. Deze kunnen ook geplaatst worden door servers van derde partijen die samenwerken met deze website of app. Je kunt via de browserinstellingen de installatie van cookies weigeren en ten alle tijden de reeds geïnstalleerde cookies van je computer, laptop, tablet of smartphone verwijderen.

NEA JOBS gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het uitzetten van de cookies via jouw browser kan gevolgen hebben m.b.t. de functionaliteit van onze website.

Derde-partijcookies worden geplaatst en beheerd door een derde partij en zorgen er voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van onze website aan deze derde partij(en) verzonden worden (bv. Facebook, Youtube,…) Voor meer info over de cookies van de derde partij(en) kan je terecht op hun websites.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google Analytics. Deze worden gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website door jou en andere gebruikers. Google mag, als onderdeel van Google Analytics, deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikken. Het gebruik van deze cookies kan je weigeren door de instellingen in jouw browser aan te passen. In dat geval zou het kunnen zijn dat je het gebruik van onze website niet ten volste zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van onze website geef je de toestemming voor verwerking van informatie door Google zoals hiervoor omschreven.

JOUW RECHTEN ALS LEVERANCIER, PROSPECT OF KLANT

Recht op toegang en inzage:

Je hebt het recht om op ieder moment kennis te nemen van jouw verzamelde persoonsgegevens en het gebruik dat wij daarvan maken volgens de geldende bepalingen in onze sector.

Recht op verbetering, beperking en verwijdering:

Je bent vrij in de keuze om jouw persoonsgegevens mee te delen aan ons en hebt het recht ons te vragen om deze eventueel aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vervolledigen van de algemene informatie m.b.t. een (potentiële) samenwerking alsook gegevens die wij volgens de wet dienen bij te houden kan niet verhinderd of tegengehouden worden.

Recht op weigering van automatische verwerking van gegevens:

Bepaalde processen m.b.t. gegevensverwerking verlopen volledig geautomatiseerd. Als je niet wil dat jouw persoonsgegevens op deze manier verwerkt worden kun je hiertegen bezwaar indienen. Eventuele bezwaren tegen een geautomatiseerd verwerkingsproces van jouw gegevens worden per geval bekeken omdat niet alle verwerkingsprocessen niet- geautomatiseerd kunnen verlopen.

Recht op rechtstreekse persoonsoverdracht aan derde partij:

De gegevens die je zelf aan NEA JOBS hebt verstrekt kun je bij toestemming van NEA JOBS zelf aan derde partijen overdragen. Ook hier wordt de vraag weer per geval bekeken omdat er GDPR-matig enkele beperkingen gelden op dit recht.

Recht op intrekking van toestemming:

Wanneer jouw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming zoals hiervoor omschreven kun je op eender welk moment je toestemming intrekken waardoor NEA JOBS jouw persoonsgegevens zal verwijderen uit de database. Deze kunnen dan in sommige gevallen gearchiveerd worden zoals hiervoor omschreven.

Klachten:

Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32(0)22744800, contact@apd-gba.be

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wegens veranderingen overheidswege of eventuele ontwikkelingen binnen de organisatie van NEA JOBS kan het zijn dat bepaalde punten uit deze privacyverklaring wijzigingen met zich zal meebrengen. In dit geval zal je er altijd van op de hoogte gebracht worden.

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

NEA JOBS stelt alles in het werk voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens en voor de bescherming van jouw privacy want dit vinden wij belangrijk. Ook de derde partijen waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben en jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beveiligen en jouw privacy te beschermen. In geval van dwingende wetgeving of regelgeving alsook een rechterlijk bevel kan het voorkomen dat wij bepaalde persoonsgegevens eventueel zullen moeten doorgeven.

CONTACT IN GEVAL VAN VRAGEN

NEA JOBS, met als coördinaten:

 • Maatschappelijke zetel te Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
 • Ondernemingsnummer 0675.954.101
 • Erkenningsnummer VG2195/U

 

verklaart als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de Belgische Privacywet na te leven alsook de bepalingen van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

Voor vragen of meer informatie kan je ons steeds contacteren via info@neajobs.be